Category: health news

กสร.แนะนายจ้างจัดมาตรการดูแลทำงานช่วงฤดูร้อน

กสร.แนะนายจ้างจัดมาตรการดูแลทำงานช่วงฤดูร้อน และควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงหรือในพื้นที่โล่งแจ้ง เช่น เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำ หน้ามืด หมดสติ เป็นต้น

ม.มหิดล ร่วมลงนามร่วมมือ กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์