คปภ.สั่ง “เจ้าพระยาประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

บอร์ด คปภ.สั่ง “เจ้าพระยาประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว กำหนดเงื่อนไขให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 29 มิ.ย.2561 คุมเข้มห้ามรับลูกค้ารายใหม่ แต่ต้องจ่ายเคลมลูกค้ารายเดิมตามปกติ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนผู้เอาประกันภัยไม่ต้อง วิตกกังวล บริษัทยังต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามปกติ เพียงแต่ไม่สามารถรับประกันภัยรายใหม่ได้

สาเหตุที่มีคำสั่งดังกล่าว เพราะบริษัท มีพฤติกรรมและหลักฐานต่อนายทะเบียนว่ามีฐานะการเงินไม่มั่นคง เนื่องจากขาดเงินกองทุนตามกฎหมาย และมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และยื่นรายงานงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหลายครั้ง มีพฤติกรรมปิดบังซ่อนเร้นฐานะการเงิน หรือการดำเนินการ โดยบันทึกรายการหนี้สินจากการประกันภัยต่อ และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ไม่ทราบฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และหากบริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีการรายงานฐานะการเงินและการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว สำนักงาน คปภ. ก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้

นอกจากนี้ คปภ.ยังสั่งให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงาน ได้แก่ 1. ดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ,2. ยื่นรายงานประมาณการฐานะการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นรายไตรมาสเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561,3. ปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง เพื่อให้งบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4. จัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้แก่ ระบบบัญชีการเงิน ระบบการรับเงินจ่ายเงิน และให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้มีการทดสอบระบบงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ5. ให้แก้ไขฐานะและดำเนินการตามข้อ 1. ถึงข้อ 4. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เลขาธิการ คปภ.ระบุว่า การหยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราวจะไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัย เนื่องจากอุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับจากข้อมูลสถิติปี 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.83 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย จึงขอให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยไม่ต้อง วิตกกังวล ทั้งนี้ บริษัทยังต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามปกติ เพียงแต่ไม่สามารถรับประกันภัยรายใหม่ได้

“ผมได้เน้นย้ำให้สำนักงาน คปภ. ให้ความคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ และให้ดำเนินการแจ้งการสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัท/ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยขายกรมธรรม์รายใหม่ในระหว่างการหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้ง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำที่บริษัท เพื่อควบคุมดูแลให้บริษัท ดำเนินการตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดแล้ว หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ www.oic.or.th” นายสุทธิพล กล่าว-